Emisyon Ölçümleri
emisyon-olcumleri-5195jpg

Tesislerin çalışma ortamlarının iş güvenliği ve sağlığı standartlarını karşılaması gerektiği gibi çevreye olan etkilerinde de güvenlik ve sağlık koşullarını sağlamaları gerekiyor. Emisyon kelime anlamıyla yaymak- çıkarmak ifadelerine karşılık geliyor. Emisyon ölçümleri tesisten çevreye yayılan atık miktarlarının değerlerini tespit ediyor. Çevre ve Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmeliğinde emisyon ölçümlerinin ISO kapsamında ve belli aralıklarla, yani periyodik kontrol şeklinde yapılması zorunluluğu açıklanmıştır. Hava kirliliğinin kontrolü gereğince emilasyon ölçümleri yapılır.

Tesisin üretim işlemlerine bağlı olarak çevreye yaydığı atıklar ve gazlar da değişmektedir. Emisyon ölçümlerinde ilk adımda yayılan atık ve gazların kaynağının belirlenmesi amaçlanır. Havalandırmalar ve bacalar emisyon kaynaklarından bazılarıdır. Emisyon ölçümleri ya da bir diğer tabiri ile gürültü ölçümü yönetmelik standartlarına uygun olarak, yasal çerçevenin kurallarına göre yapılır. Emilasyon kaynağı doğaya ve çevreye emisyon yayan tüm cihazlar, üretim alanları, bacalar, havalandırmalar gibi tesiste bulunan her şey olabilir. Tesislerden atmosfere yayılan tüm kirleticiler emisyon olarak ifade edilir.

Yasal emisyon limitleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. İşletmeler kirletici özelliklerini beyan etmek ve emisyonlarını kontrol altına almakla yükümlüdür. Emisyon ölçümü raporları iki yıl geçerliliği olan raporlardır ve denetimlerde kontrol edilir. Tesislerin büyüklüğü ve üretim yaptıkları alana göre emisyon limitleri de farklı olmaktadır. Tüm endüstriyel tesislere ait emisyon limitleri bellidir ve tesisler bu limitlere göre emisyonlarını kontrol altında tutmak zorundadır.

Emisyon Ölçümleri Parametresi

Emisyon ölçümlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş emisyon ölçüm parametreleri kullanılmaktadır.  Nem, hız ve debi, isilik, toz, azot oksitler, karbon monoksit, kükürt dioksit, oksijen, amonyak, siyanür, sülfürlük asit, hidrojen sülfür gibi emisyon ölçüm parametreleri tesisin çevreye yaydığı kirliliği ve kimyasal riskleri ölçmede kullanılmaktadır. Emisyon ölçüm parametreleri belirlenirken yönetmelikte yer alan açıklamalar ve tesisteki emisyon kaynaklarının özellikleri esas alınır. Emisyon ölçüm parametrelerinden bazıları şöyle sıralanabilir;

Kütlesel Debi Hesaplanması

Bacada Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
Bacada Partikül Madde Ölçümü
Ağır Metal Ölçüm ve Analizi
Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi
Kazan Verimi, Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
Metan(CH₄) ölçümü
Baca Gazı Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Ölçümü
Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü
Tesis üretim alanına ve bölgesel faktörlere göre farklı parametreler kullanılmaktadır. İlgili yönetmelikte hangi tesislerde hangi emisyon ölçüm parametrelerinin kullanılması gerektiği detaylı olarak açıklanmıştır. Emisyon izni almak için uygun parametrelerle gerekli ölçümlerin yapılması ve raporlanması sonucu gerekli değişikliklere gidilmesi şarttır. Endüstrilerin atmosfere yaydığı atık gazların kontrolünün nasıl yapılması gerektiği ulusal ve uluslararası standartlarla belirlenmiştir. Emisyon ölçümleri üç ardışık zamanda özel ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır. Emisyon ölçüm parametreleri ancak tesiste teknik incelemeler yapıldıktan sonra belirlenebilir. Bacaların bağlı olduğu proses özelliklerine göre ölçüm parametreleri seçilir. Yani tesiste ne üretiliyor, bacadan çıkan gazların türleri neler gibi etkenlere göre ölçüm parametrelerinin seçimi yapılmaktadır.

Emisyon Ölçümleri Raporu

Emisyon ölçüm raporu yönetmelikte belirtilen açıklamalara uygun olarak sonuçları ayrıntılı şekilde gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Ölçüm yapılan bacalara ait tüm veriler, analizler, hesaplamalar detaylı fotoğraflar emisyon ölçüm raporunda yer almalıdır. Emisyon ölçüm raporu tesisin emisyon izni alabilmesi için gerektiği gibi düzenlenmiş olmalıdır. Çevre İzni almak için iki yıl geçerliliği olan emisyon raporuna sahip olmak gerekir. Emisyon ölçüm raporu Çevre Orman Bakanlığından yeterlilik belgesi almış laboratuarlar tarafından hazırlanabilir. Emisyon raporu hem emisyon izni almak için hem de emisyon izninin teyit edilmesi için gereklidir. Emisyon ölçüm raporu Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan formata uygun olarak düzenlenmelidir.

Emisyon ölçüm raporunda yer alması gereken veriler şu şekilde sıralanabilir;

Tesisin faaliyet özelliklerinin detaylı anlatımı
Tesisin yeri ve faaliyet yönetmeliğine göre durumu
Emisyonların neden kaynaklandığı
Emisyon parametreleri
Yönetmelikte tesisin emisyon kaynaklarının nasıl değerlendirildiği
Üretim için kullanılan yakıt türleri
Üretimde kullanılan enerji miktarı
Yakma kazanları hakkında teknik bilgiler
Ölçüm sonuçları ve değerlendirmesi
İmzalı onay sayfası
Ölçümü yapan kurumun yetki belgesi
Rapordaki değerlendirmelere göre iyileştirmenin yapılacağına dair taahhütname


Tesis yetkilileri rapora göre tesiste yapılan değişiklikleri, iyileştirme çalışmalarını raporda sunmak zorundadır. Emisyon raporunun tesislerin türüne göre göre farklı zaman aralıklarında teyit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Emisyon izni önceden alınmış olsa da daha sonra rapordaki verilerde sapma olup olmadığının kontrol edilmesi için emisyon ölçümlerinin tekrar edilmesi gerekmektedir. Emisyon ölçüm raporunun her sayfası tesis yetkileri tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Tesislerin çevre kirliliği konusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları ve bu çalışmaları rapor etmeleri zorunludur. Ölçüm raporlarının bir nüshası tesislerde muhafaza edilir ve denetimlerde yetkililere sunulur. Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir.

Emisyon ölçümleri bu değişikliklere göre güncel standartlarda yapılmalıdır. Çevre kirliliği ile ilgili endüstriyel alanlardaki denetim ve kontroller her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Dipol Çevre profesyonel çözümleri ile her tür tesis ve işletmeyi bu sorumluluğu yerine getirme konusundaki sıkıntıdan kurtarmakta ve süreçleri kolaylaştırmaktadır.