İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri
is-hijyeni-olcumleri-ve-ortam-olcumleri-5485jpg

İşyeri ortamı iş sağlığı ve güvenliği açısından belirlenen standartlarda olmalıdır. İş yeri ortamını çalışma sahasını etkileyen tüm faktörler oluşturur. İş yeri ortamının belirlenen standartlarda olup olmadığını gösteren ortam ölçümleri yasal olarak da yapılmak zorundadır. İş yerinin çalışmaya uygun ortam koşullarına sahip olduğuna dair uygunluk belgesi alabilmesi için kontrol sonuçlarının belirlenen standartlarda olması gerekir.

Yasal mevzuat işverenleri çalışanların ne gibi risklere maruz kalabileceklerini tespit etmekle zorunlu tutmaktadır. Risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerekli kontrollerle yapılır.

Çalışanların işyeri ortamında etkilenebilecekleri tehlikelerin belirlenmesi, ölçülmesi ve ortadan kaldırılması İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince zorunluluktur.  İşyeri kontrolleri çalışma koşullarını yaratan faktörlerin risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlar. Gerekli ölçümler genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

Toz Ölçümü

Gürültü Ölçümü

Kimyasal Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Gerekli Hijyen Ölçümleri

Emilasyon Ölçümleri

Gerekli test ve analizler Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından profesyonel olarak yapılır. Değerlendirmeler çalışanların sağlığını etkileyecek risk faktörlerini ortaya koyar. Risk değerlendirmeleri sonucunda çalışanların maruz kaldığı tehlikeler ayrıntılı olarak raporlanır. Denetimler sırasında bu raporlar kontrol edilir.

Test ve analiz sonuçları iş yeri koşullarının değişmesine bağlı olarak değişeceğinden belli periyotlarda tekrar edilmelidir. İş yeri ortamının koşullarını işçi sayısından yeni sistemlere kadar her şey değiştirebilir. İş yeri ortamının uygunluğu ve iş yeri ortamının çalışanlar üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi belli aralıklarla gerçekleştirilmelidir. İşletme denetimlerinde bu periyodik kontrollerin raporları istenmektedir. Raporun geçerli olabilmesi için onaylı ve yetkili ortam ölçümü yapan firmalar ile çalışmak gerekmektedir.

İş Hijyeni Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarını belli standartlara sahip olmak şartıyla yetkilendirmektedir. Çalışanlara ve çalışma ortamına yönelik biyolojik, kimyasal ve fiziksel etkenlerle ilgili isg ölçümleri teknik donanım ve profesyonel yeterlilik şartlarını karşılayan kurum ve kuruluşlarca yapılabilir. İş hijyeni ölçümleri hem çalışanlar hem de işyeri ortamı üzerinde yapılmaktadır. Havadaki kurşun, sülfürik asit, amonyak, benzen, arsenik, hekzan, civa konsantrasyonu kişisel ve iş yeri ortamı için yapılan iş hijyeni ölçümleridir. Manyetik alan ölçümleri, radyasyon ölçümleri, numune alarak yapılan ölçümler gibi farklı kontroller vardır.

İşletmelere göre yapılması gereken iş hijyeni ölçüm test, ölçüm ve analizleri de değişmektedir. İş yerinin değerlendirilmesinden sonra iş yerinin hangi noktalarında çalışanların kaç tanesinde hangi ölçümlerin yapılacağı belirlenmektedir. Yetkili laboratuvarların keşif ve tespit yapması zorunlu tutulmaktadır.

İş hijyeni ölçümlerinden çıkarılan sonuçlar elde edilen veriler doğrultusunda çalışanların hangi koruyucu donanımlara ihtiyaç duyduğu belirlenir. Meslek hastalıklarına yol açacak tehlikelere karşı önlemler alınır. İş hijyeni raporu olarak sadece akreditasyon belgesine sahip, yetkili laboratuvarların raporları kabul edilmektedir. Gerekli testler yapılmadan önce ilk olarak iş yeri keşfi ve risk değerlendirmesi yapılır. İhtiyaç duyulan test ve ölçümlerin neler olduğu belirlendikten sonra hijyen ölçümleri yapılır ve raporlar hazırlanır.

İşletmelerde hangi noktalarda ne tür önlemler alınması gerektiği ancak hijyen ölçümlerinin raporlarına bakılarak anlaşılabilir. Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi hijyen ölçümlerinin sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Çalışanların çalışma ortamında maruz kaldıkları risklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Sağlık taramalarıyla işyeri ortamından kaynaklı sorunlar tespit edilerek önlenebilir. Çalışanları iş yeri atmosferinde bulunan kimyasal maddelerden aydınlatmaya kadar her şey etkilemektedir. Ayrıca iş yeri ortamındaki radyasyon gibi etmenler çevreye de zarar verebilmektedir.  Kontroller ve raporlar, iş yeri ortamını çalışanlar ve çevre için sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi amaçlar.

İş Yeri Ortam Ölçümleri Nelerdir

Çalışma ortamında yapılan ölçümler çalışılan ortamın sıcaklık, nem, gürültü, aydınlatma, basınç, titreşim, solunan hava açısından sağlıklı olup olmadığını tespit etmektedir. Fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri olarak farklı başlıklarda toplayabileceğimiz iş yeri ortam ölçümleri endüstriyel sahalarda çalışanları etkileyebilecek tüm etmenleri kapsar.

Fiziksel risk etmenleri; gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor şartları, basınç değişimleri ve radyasyon olarak sıralanmaktadır. Kimyasal risk etmenleri; katı maddeler, tozlar, toksik tozlar, gazlar, kimyasal boğucu gazlar, uyuşturucu gazlar gibi etmenlerdir. Biyolojik etmenler ise enfeksiyona, zehirlenmeye, alerjiye neden olabilecek hücre kültürleri ve parazitlerdir.

İş yeri ortam analizleri işyerinin hangi alanda faaliyet gösterdiğine göre farklı planlamalarla yapılır. İş yeri ortam ölçümleri nelerdir sorusunun cevabı genel olarak verilse de işyerine özel ölçümler belirlenir.

Örneğin, gıda üreten fabrikalarla, kimyasal madde içeren ürün üreten fabrikaların ortam ölçümleri farklı olmaktadır. Gürültü gibi etmenler çalışanlarda işitme problemlerine yol açabilirken kimyasal etmenler kanser gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Kontroller yapılırken çalışanlara da iş yeri atmosferine de testler ve analizler yapılır. Çünkü havayı soluyan çalışan ile soluduğu hava aynı kimyasalları, tozları, gazları taşımaktadır ve etkisi bu şekilde anlaşılabilir.

Test ve analizler teknolojik olarak yüksek donanıma sahip cihazlarla yapılmalıdır. Çalışma Bakanlığı yetkilendirdiği laboratuvarların teknolojik donanım yeterliliğine bakarak onay vermektedir. Dipol Çevre işyeri ortam ölçümleri konusunda gerek en yeni teknolojiye sahip donanımı gerek uzman kadrosuyla profesyonel hizmetler sunarak işletmeleri rahatlatmaktadır.